+31(0) 487-503754|info@garretsen-trucks.nl
Privacy verklaring2019-10-15T16:13:29+00:00

Privacy verklaring

Garretsen Trucks B.V, gevestigd aan Kerkeland 1 6651KN Druten is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Garretsen Trucks B.V.
Kerkeland 1
6651KN Druten

Persoonsgegevens die wij verwerken

Garretsen Trucks B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Emailadres
Telefoonnummer
Bankrekeningnummer
Persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan
16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker
ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo
te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,
neem dan contact met ons op via info@garretsen-classics.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Garretsen Trucks B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Het afhandelen van een betaling om goederen en diensten bij u af te leveren
Noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken aan de RDW en vervoerders om een correcte dienstverlening te
kunnen uitvoeren.

Garretsen Trucks B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die
wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming
Garretsen Trucks B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Garretsen
Trucks B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Garretsen Trucks B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarbij nemen wij de wettelijk voorgeschreven termijn in acht wat
betreft het bewaren van belasting gerelateerde gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Garretsen Trucks B.V. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onder derden verstaat
Garretsen Trucks B.V. het administratiekantoor, RDW, vervoerders en de belastingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Garretsen Trucks B.V. gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Garretsen Trucks B.V.
gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website
goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd
voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht
om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door Garretsen Trucks B.V. en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u
waarover wij in ons computerbestand beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek
tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
jelmer@garretsen-trucks.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming
van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Garretsen Trucks B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Garretsen Trucks B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op via jelmer@garretsen-trucks.nl

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere interessante websites. Zodra u deze links echter hebt gebruikt om
onze site te verlaten, moet u er rekening mee houden dat we geen controle hebben over die andere website.
Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bescherming en privacy van alle informatie die
u verstrekt tijdens het bezoeken van dergelijke sites en dergelijke sites vallen niet onder deze privacyverklaring.
Wees voorzichtig en bekijk de privacyverklaring die van toepassing is op de betreffende website.

Open chat