+31(0) 487-503754|info@garretsen-trucks.nl
Algemene voorwaarden2019-09-18T12:09:27+00:00

Algemene voorwaarden Garretsen Trucks B.V.
Garretsen Trucks B.V.
Kerkeland 1
6651KN Druten (Nederland)

T: +31 487 503754
E: jelmer@garretsen-trucks.nl
E: jelmer@garretsen-trucks.nl (facturen)

BTW: NL859823660B01
KvK: 74245961
IBAN: NL44RABO0336894910
BIC: RABONL2U

I. ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten
van koop/verkoop van zaken, overeenkomsten van opdracht en overige rechtsbetrekkingen
waaronder begrepen onderhandelingen betreffende dergelijke overeenkomsten met Garretsen
Trucks B.V., gevestigd te Druten, hierna zowel gezamenlijk als afzonderlijk te noemen
Garretsen Trucks, voor zover niet anders is bepaald in offerte of overeenkomst.
2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden is enkel mogelijk indien deze schriftelijk
zijn vastgelegd in een tussen partijen overeengekomen overeenkomst.
3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Garretsen Trucks en opdrachtgever
kunnen door opdrachtgever niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke
toestemming van Garretsen Trucks.
4. De bepalingen van afdeling 1 titel 7 van boek 7 BW (opdracht), met uitzondering van artikel
7:406 en 7:412, zijn op de rechtsverhoudingen met Garretsen Trucks niet van toepassing, tenzij
in de overeenkomst of in deze voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.
5. De toepasselijkheid van aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden die door
opdrachtgever worden gehanteerd respectievelijk waarnaar wordt verwezen of eventueel
andere in de branche gebruikelijke voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. In geval van strijd tussen vertalingen van de tekst van deze voorwaarden en de Nederlandse
tekst, prevaleert steeds de in de Nederlandse taal gestelde tekst en de uitleg daarvan.
7. Indien Garretsen Trucks en opdrachtgever een afzonderlijke overeenkomst hebben gesloten
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de
bepalingen uit de overeenkomst.

II. AANBIEDING
1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend en louter indicatief, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
2. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Garretsen Trucks binnen 5 dagen
worden herroepen.
3. Opgaven van gewichten, snelheid, brandstof, laadvermogen, energieverbruik, etc. geschiedt
bij beste benadering, maar zijn voor Garretsen Trucks niet bindend. De wederpartij kan hieraan
geen rechten ontlenen.

III. OVEREENKOMST
1. Een overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat Garretsen Trucks
de order c.q. opdracht schriftelijk (waaronder in dit geval ook begrepen elektronisch) heeft
goedgekeurd en bevestigd, dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen.
De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van
Garretsen Trucks en deze voorwaarden.
2. Indien een overeenkomst tussen Garretsen Trucks en opdrachtgever elektronisch tot stand
komt, is Garretsen Trucks niet gehouden om de ontvangst van de verklaringen van
opdrachtgever te bevestigen en is opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst op grond
van het ontbreken van een dergelijke ontvangstbevestiging te ontbinden.
3. Opdrachten van en acceptaties door opdrachtgever gelden als onherroepelijk. Opdrachtgever
is slechts bevoegd een bestelling of opdracht te annuleren of te wijzigen met toestemming van
Garretsen Trucks, voor zover dit redelijkerwijs van Garretsen Trucks kan worden gevergd en
mits tegen betaling van annuleringskosten ten bedrage van 15% van de aankoopsom (exclusief
btw). Indien de door opdrachtgever verlangde wijzigingen en/of aanvullingen voor Garretsen
Trucks extra kosten met zich meebrengen, is Garretsen Trucks gerechtigd deze integraal aan
opdrachtgever door te berekenen. Tevens is Garretsen Trucks in dat geval gerechtigd een
nieuwe levertijd vast te stellen. Annulering is niet mogelijk indien de bestelling speciaal voor
opdrachtgever aangepaste, samengestelde of geladen (o.a. stacking) zaken of specifiek op
verzoek van opdrachtgever verrichte diensten/werkzaamheden betreft.
4. Garretsen Trucks is te allen tijde bevoegd de onderhandelingen met opdrachtgever te
beëindigen en/of om een door opdrachtgever geplaatste elektronische of schriftelijke opdracht
af te wijzen zonder opgaaf van redenen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te
zijn.
5. Alle (prijs)opgaven, advertenties, afbeeldingen en overige aanduidingen en beschrijvingen
van de zaken zijn met zorg gedaan er kunnen geen rechten ontleend worden uit eventuele
tekstuele of grafische afwijkingen.
6. Garretsen Trucks is niet gehouden de opdrachten, bestellingen en/of mededelingen van
opdrachtgever op juistheid te controleren. Een tekortkoming kan Garretsen Trucks niet worden
toegerekend indien deze het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door
opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade en kosten die
voortvloeien uit het feit dat de door opdrachtgever aan Garretsen Trucks verstrekte informatie
onjuist is.

IV. PRIJS
1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Garretsen Trucks in rekening brengt, zijn de op het
moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende
prijzen, exclusief btw en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen en
tarieven.
2. Indien zich na het uitbrengen van de aanbieding een wijziging in één der prijsbepalende
factoren voordoet, is Garretsen Trucks gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te
passen.

V. BETALING
1. Opdrachtgever is verplicht alle facturen vóór de aflevering van de betreffende zaken
respectievelijk vóór het verrichten van de betreffende werkzaamheden te betalen (payment in
advance), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, en opdrachtgever is niet gerechtigd tot
opschorting, verrekening of korting. Garretsen Trucks zal de betreffende zaken niet eerder
leveren, respectievelijk de betreffende werkzaamheden niet eerder verrichten, dan na volledige
betaling van de factuur, dan wel naar keuze van Garretsen Trucks door het verstrekken van een
voor Garretsen Trucks genoegzame zekerheid voor betaling.
2. Indien facturen niet worden betaald overeenkomstig lid 1 van dit artikel, is opdrachtgever in
verzuim door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe
een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan opdrachtgever al dan
niet kan worden toegerekend.
3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Garretsen Trucks alsdan bevoegd een
rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1% per maand (waarbij een gedeelte van
de maand wordt aangemerkt als volle maand), te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
4. Garretsen Trucks is gerechtigd nieuwe leveranties uit te stellen totdat opdrachtgever aan al
zijn openstaande betalingsverplichtingen heeft voldaan.
5. Alle door Garretsen Trucks gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader
van een geschil met opdrachtgever, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van
opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het
openstaande bedrag met een minimum van EUR 100 per geval en de gerechtelijke
incassokosten op het daadwerkelijk door Garretsen Trucks ter zake van de procedure betaalde
bedrag, ook voor zover dit de geliquideerde proceskosten te boven gaat.
6. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten – rente
en kosten daaronder begrepen – zelfs al verklaart opdrachtgever te dien aanzien anders.
7. In geval van te late betaling komt een voor Garretsen Trucks nadelig koersverschil voor
rekening van opdrachtgever. Peildata zijn de vervaldatum van de factuur en de datum waarop
betaald wordt.
8. Garretsen Trucks is gerechtigd tot verrekening van al hetgeen opdrachtgever aan Garretsen
Trucks verschuldigd is, ongeacht of dit reeds opeisbaar is en ongeacht de valuta, met bedragen
die Garretsen Trucks aan opdrachtgever schuldig is.

VI. LEVERTIJD, LEVERING & RISICO
1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door Garretsen Trucks vastgesteld.
2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Garretsen Trucks ervan uit
dat de opdracht wordt uitgevoerd onder de omstandigheden die op dat moment bekend zijn.
3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en
technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve en
goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van Garretsen Trucks, de
overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de
uitvoering van de opdracht is voldaan.
4. Indien een levertermijn wordt genoemd c.q. overeengekomen, dan wordt in ieder geval, maar
niet uitsluitend, de levertermijn automatisch verlengd in de volgende gevallen:
– indien er sprake is van vertraging in de aanvoer en/of verzending en/of van enige andere de
uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Garretsen Trucks kan worden
toegerekend of voorzienbaar was;
– indien er is sprake is van het feit dat opdrachtgever in één of meer verplichtingen jegens
Garretsen Trucks tekortschiet of er naar de uitsluitende mening van Garretsen Trucks gegronde
vrees bestaat dat opdrachtgever daarin tekort zal schieten
– indien opdrachtgever Garretsen Trucks niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze
situatie doet zich onder andere voor indien opdrachtgever, indien van toepassing, in gebreke
blijft de plaats van aflevering mede te delen of in gebreke blijft door de voor de uitvoering van de
overeenkomst benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.
– indien er sprake is van andere omstandigheden die niet bij Garretsen Trucks bekend waren
toen Garretsen Trucks de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde.
– indien er sprake is van meerwerk. Als het meerwerk niet in de planning van Garretsen Trucks
kan worden ingepast, worden de werkzaamheden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
5. Levering in Nederland geschiedt vanuit de bedrijfslocatie te Druten, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Alle zaken worden vervoerd voor rekening en risico van opdrachtgever, ook
indien de zending vrachtvrij geschiedt.
6. Indien Garretsen Trucks op verzoek van opdrachtgever voor verzending van de zaken zorg
draagt dan is Garretsen Trucks bevoegd het tijdstip, wijze van verzending en verzendroute
exclusief vast te stellen. Een transportverzekering wordt door Garretsen Trucks slechts
afgesloten op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever en alle daarmee samenhangende kosten
zijn voor diens rekening. Met zaken worden uitsluitend bedoeld, de door Garretsen Trucks
verkochte zaken en nimmer de eventuele lading die opdrachtgever aanbiedt om te worden
geladen of reeds is geladen in de verkochte zaak. Garretsen Trucks accepteert geen enkele
aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele schade tijdens het transport van deze
lading en deze is ook nimmer gedekt door een eventuele transportverzekering.
7. Aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de zaken bij
Garretsen Trucks ter beschikking van opdrachtgever zijn gesteld. Indien opdrachtgever de
zaken niet afneemt, is opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en worden de zaken opgeslagen
voor zijn rekening en risico. Indien opdrachtgever weigert de zaken binnen de door Garretsen
Trucks nader gestelde termijn af te nemen, is Garretsen Trucks gerechtigd de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken, waaronder begrepen de eventuele lading die in
verband met de za(a)k(en) wordt aangeboden, die zich bevindt op het terrein van Garretsen
Trucks of die zich in de verkochte za(a)k(en) bevindt, op een door haar gewenste wijze te
vervreemden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
8. Trucks is gerechtigd om haar vordering op opdrachtgever, op de opbrengst te verhalen.
9. Levering buiten Nederland geschiedt conform de in dit artikel VI,vastgestelde voorwaarden.
10. Garretsen Trucks heeft het recht in gedeelten te leveren en werkzaamheden in gedeelten uit
te voeren en deze afzonderlijk in rekening te brengen.

VII. NIET AFGENOMEN ZAKEN
1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd en/of uitvoeringsperiode de zaak of
zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats af te nemen.
2. Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem kan worden
verwacht teneinde Garretsen Trucks tot aflevering in staat te stellen.
3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen.
4. Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit artikel is opdrachtgever aan
Garretsen Trucks een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van €
25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

VIII. ADVIEZEN EN VERSTREKTE INFORMATIE
1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Garretsen
Trucks krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht.
2. Als opdrachtgever aan Garretsen Trucks gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag
Garretsen Trucks bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en
volledigheid hiervan.
3. Opdrachtgever vrijwaart Garretsen Trucks voor elke aanspraak van derden met betrekking tot
het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen,
ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

IX. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Garretsen Trucks de auteursrechten
en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte
ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.
2. De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van Garretsen
Trucks ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn
gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Garretsen Trucks niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever
is aan Garretsen Trucks per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete
verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet
worden gevorderd.
3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel op
eerste verzoek binnen een door Garretsen Trucks gestelde termijn retourneren. Bij overtreding
van deze bepaling is opdrachtgever aan Garretsen Trucks een direct opeisbare boete
verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de
wet worden gevorderd.

X. GARANTIE & RECLAMATIE
1. De door Garretsen Trucks geleverde zaken voldoen aan de specificaties zoals neergelegd in
de bijbehorende overeenkomst. Er wordt geen garantie verleend, tenzij in de overeenkomst
anders is aangegeven en behoudens voor zover er fabrieksgarantie geldt, in welk geval
Garretsen Trucks geen verdere of andersluidende garantie geeft dan de betreffende
fabrieksgarantie.
2. Indien opdrachtgever een beroep doet op de door Garretsen Trucks in de betreffende
overeenkomst verleende garantie c.q. reclamatie, zal Garretsen Trucks de garantie c.q. de
klacht beoordelen en zo nodig afwikkelen met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de
overeenkomst is bepaald.
3. Garantieaanspraken zijn niet overdraagbaar aan derden.
4. Op straffe van verval van zijn recht tot reclamatie, dient opdrachtgever de zaken en
werkzaamheden bij levering op zichtbare gebreken te controleren. Reclamaties ter zake van de
hoogte van het factuurbedrag en zichtbare onvolkomenheden dient opdrachtgever binnen 3
dagen na ontvangst, respectievelijk aflevering, schriftelijk aan Garretsen Trucks te melden
onder nauwkeurige omschrijving van de klachten. Voor alle overige reclamaties geldt een
termijn van 5 dagen nadat de manco’s bekend zijn geworden of bekend hadden kunnen zijn. Bij
gebreke van tijdige melding als in dit artikel bedoeld, vervalt het recht op garantie/reclamatie.
De betreffende zaken dienen op eerste verzoek aan Garretsen Trucks ter beschikking te
worden gesteld voor onderzoek in de staat waarin deze zich bevonden ten tijde van de
reclamatie.
5. Reclamatie is niet mogelijk indien:
– de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar
het oordeel van Garretsen Trucks op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt of vervoerd dan wel
door opdrachtgever of een derde zijn gerepareerd, aangepast of gewijzigd;
– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van opdrachtgever (bijvoorbeeld door onvoldoende
of onjuist onderhoud of opslag) of doordat opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met
instructies, aanwijzingen en adviezen van Garretsen Trucks;
– het onderdelen betreft waarvan de verzegeling is verbroken of die bij onderhouds- c.q.
servicebeurten regelmatig plegen te worden vervangen of die accessoires zijn;
– opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens Garretsen Trucks (zowel financieel als
anderszins) heeft voldaan;
– opdrachtgever bij constatering van het gebrek niet al het nodige heeft gedaan om verdere
schade aan de geleverde zaak te voorkomen, bijvoorbeeld door de zaak te blijven gebruiken.
6. Garretsen Trucks staat nimmer garant voor de afwezigheid van fouten welke het gevolg zijn
van het naleven van enige dwingende wettelijke bepalingen aangaande de aard of de
eigenschap van grondstoffen en/of materialen toegepast in de geleverde zaken.
7. In geval opdrachtgever met inachtneming van het in dit artikel bepaalde reclameert en diens
reclamatie door Garretsen Trucks gegrond wordt bevonden, zal de desbetreffende zaken gratis
vervangen (waarna de vervangen zaken Garretsen Trucks haar eigendom wordt), repareren
dan wel een prijsreductie verlenen. Garretsen Trucks is gerechtigd om zelf vast te stellen welke
producten of materialen gebruikt worden ter vervanging.
8. Het in behandeling nemen van een reclamatie schort de betalingsverplichting van
opdrachtgever niet op.
9. Indien buiten de boven omschreven gevallen een klacht in behandeling wordt genomen,
geschiedt dit geheel onverplicht en kan opdrachtgever hier geen rechten aan ontlenen.
10.Alle vorderingen, gebaseerd op de stelling dat de zaken of de verrichte diensten niet voldoen
aan het in de overeenkomst bepaalde, verjaren door verloop van één jaar na de datum van
aflevering of feitelijke beëindiging van de dienstverlening.

XI. KEURING
1. Opdrachtgever heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren
op de tijd en plaats zoals door Garretsen Trucks vastgesteld.

XII. NIET NAKOMING, ONTBINDING & OPSCHORTING
1. Garretsen Trucks is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke
tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, of de uitvoering op te schorten, zulks
onverminderd de haar overige toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding),
indien:
-de wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– een (buitenlandse)wettelijke regeling wordt toegepast die tot doel heeft de wederpartij te
liquideren dan wel de schuldenpositie van de wederpartij te saneren, zoals faillissement,
(voorlopige) surseance van betaling en soortgelijke wettelijke regelingen;
– het bedrijf van de wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd of door de wederpartij een
onderhands akkoord aan schuldeisers wordt aangeboden;
– de wederpartij, na daartoe schriftelijk te zijn verzocht, niet binnen zeven dagen naar het
oordeel van Garretsen Trucks passende zekerheid heeft gesteld.
2. In deze gevallen is iedere vordering op de wederpartij terstond opeisbaar, zonder dat
Garretsen Trucks tot schadevergoeding of welke andere verplichting dan ook gehouden is.
Indien de wederpartij gedurende meer dan veertien dagen in gebreke blijft met betaling en/of
afname dan wel de overeenkomst wenst te annuleren, is Garretsen Trucks zonder nadere
aankondiging gerechtigd de verkochte zaken weer te verkopen, in welk geval de gedane
aanbetaling aan Garretsen Trucks vervalt als vergoeding voor de door haar geleden schade.
3. Garretsen Trucks is in dat geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

XIII. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van
vorderingen tot betaling van alle door Garretsen Trucks aan opdrachtgever krachtens enige
overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van verrichte werkzaamheden,
alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van opdrachtgever in de
nakoming van deze overeenkomsten.
2. Garretsen Trucks is in geval van niet nakoming door opdrachtgever, alsmede in geval
Garretsen Trucks goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever niet zal nakomen, bevoegd de
geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid haar eigendom zijn gebleven, terug te
nemen. Een dergelijke terugname geldt als ontbinding van de met opdrachtgever gesloten
overeenkomst(en). Opdrachtgever machtigt Garretsen Trucks en diens vertegenwoordigers
onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden en
om deze plaatsen te betreden en zal dit recht ten behoeve van Garretsen Trucks en diens
vertegenwoordigers bedingen bij de afnemers van opdrachtgever. Opdrachtgever zal alle
benodigde medewerking verlenen. Alle kosten in verband met het terughalen van de zaken zijn
voor rekening van opdrachtgever.
3. Opdrachtgever is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk is in het kader van zijn normale
bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken, maar
is uitdrukkelijk niet gerechtigd om op de zaken een beperkt recht, waaronder begrepen
pandrecht (verbintenis- en goederenrechtelijk) te vestigen. Maakt opdrachtgever van zijn
bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust
aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Garretsen
Trucks te leveren. Hij is eveneens verplicht om Garretsen Trucks op eerste verzoek een stil
pandrecht (eerste in rang) te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal
krijgen, in de pandakte te verklaren dat hij bevoegd is tot verpanding, respectievelijk dat er geen
beperkte rechten op de in pand te geven vorderingen rusten. Voor het geval opdrachtgever
zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Garretsen Trucks om dit
pandrecht tot stand te brengen.
4. De goederenrechtelijke gevolgen van eigendomsvoorbehoud ten opzichte van de zaken
worden beheerst door Nederlands recht, of ter keuze van Garretsen Trucks door het recht van
het land van bestemming van de zaken, met dien verstande dat (i) het recht van het land ter
zake van het eigendomsvoorbehoud betere bescherming aan Garretsen Trucks biedt dan het
Nederlandse recht en (ii) de zaken daadwerkelijk geïmporteerd zijn in het land van bestemming.
5. In geval van beslaglegging op de zaken die eigendom zijn van Garretsen Trucks of ingeval
van aanvraag van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, van toepassing verklaring
van de WSNP door of van opdrachtgever, is opdrachtgever gehouden Garretsen Trucks
onmiddellijk hiervan in kennis te stellen en ingeval van beslaglegging de beslaglegger mede te
delen dat opdrachtgever de zaken onder eigendomsvoorbehoud geleverd heeft gekregen.

XIV. RETENTIERECHT
1. Garretsen Trucks is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak
van opdrachtgever, die zij in het kader van een overeenkomst onder zich heeft, op te schorten
totdat de vordering van Garretsen Trucks met betrekking tot die overeenkomst, inclusief rente
en kosten, volledig is betaald.

XV. INRUIL
1. Indien opdrachtgever een ingeruild motorvoertuig blijft gebruiken in afwachting van de
levering van het door hem bestelde motorvoertuig, geschiedt dit voor eigen risico en zijn alle
kosten met betrekking tot het eerstgenoemde motorvoertuig en eventuele waardevermindering
daarvan voor zijn rekening.

XVI. AANSPRAKELIJKHEID
1. Garretsen Trucks is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige
tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens opdrachtgever.
2. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclamatie zoals omschreven in deze
algemene voorwaarden geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering
tot schadevergoeding, ook die terzake gevolgschade (schade door stilstand, derving van
inkomsten, geleden verlies, gederfde winst, verlies en/of (met vertraging verband houdende)
schade aan de lading van opdrachtgever) en andere indirecte of immateriële schade van welke
aard dan ook, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, wordt
uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Garretsen
Trucks of haar direct leidinggevenden.
3. Garretsen Trucks is evenmin aansprakelijk voor opzet of (bewuste) roekeloosheid van
ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst
heeft ingeschakeld en voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn.
4. Garretsen Trucks aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte
adviezen.
5. Garretsen Trucks is niet aansprakelijk voor schade aan motorvoertuigen van opdrachtgever
en/of derden die zich op haar terrein bevinden.
6. Indien Garretsen Trucks om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperkingen
genoemd in lid 1, 2, 3 en 4 van dit artikel, beperkt tot die schade waartegen Garretsen Trucks
uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar nooit
hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.
7. Als Garretsen Trucks om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid
5 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van de totale
opdrachtsom (exclusief BTW). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is
de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% (exclusief BTW) van de
opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering.
8.Opdrachtgever zal Garretsen Trucks vrijwaren en schadeloosstellen ten aanzien van alle
aanspraken c.q. rechten van derden welke verband houden met de levering van de zaken of het
verrichten van diensten voor zover die aanspraken meer of anders zijn dan die opdrachtgever
toekomt jegens Garretsen Trucks. Tevens zal opdrachtgever Garretsen Trucks vrijwaren en
schadeloosstellen ten aanzien van iedere aanspraak ter zake van overlijden van, of persoonlijk
letsel aan personeel van opdrachtgever of personeel van derden en/of schade aan zaken in
eigendom van opdrachtgever en/of derden voor zover zulks gebeurt op het terrein van

Garretsen Trucks. Een uitzondering op deze verplichtingen van opdrachtgever bestaat indien en
voor zover de vordering voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van Garretsen Trucks of
diens direct leidinggevenden.
10. Garretsen Trucks bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering
van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen jegens opdrachtgever mede ten behoeve van
haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij krachtens de wet
aansprakelijk zou kunnen zijn.
11.Bovenstaande laat enige dwingendrechtelijke aansprakelijkheid onverlet.

XVII. OVERMACHT
1. Garretsen Trucks heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij
door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn contractuele verplichtingen jegens opdrachtgever na
te komen.
2. Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten
de wil en macht van Garretsen Trucks, al dan niet ten tijde van het aangaan van de
overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan nakoming redelijkerwijs niet van Garretsen
Trucks kan worden verlangd, zoals oorlog, import- en exportrestricties, overheidsmaatregelen,
gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook,
werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, handelsverboden, epidemieën,
vorstverlet, tekortkoming van toeleveranciers of van derden die door Garretsen Trucks ten
behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, te late aanlevering door
opdrachtgever van lading die hij wenst te vervoeren middels de gekochte zaak etc.
3. Garretsen Trucks is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe
verhinderd is als gevolg van overmacht. Garretsen Trucks is alsdan gerechtigd de
overeenkomst binnen een redelijke termijn alsnog uit te voeren ofwel de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Opdrachtgever is bij
overmacht van Garretsen Trucks pas gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te
gaan, nadat zij Garretsen Trucks een redelijke termijn voor het alsnog uitvoeren van de
overeenkomst heeft gegund.

XVIII. PARTIËLE NIETIGHEID
1. Indien één of meer bepalingen uit deze voorwaarden of een overeenkomst met
opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in
stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van
partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op rechtsgeldige wijze zo dicht
mogelijk benadert.

XIX. TOEPASSELIJK RECHT
1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Garretsen Trucks is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de tussen de wederpartijen Garretsen
Trucks gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg
mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland.

Open chat